Logo Zohar
Machvan B

מכוון

 

ריהוט רחוב בעל פרסום דו צדדי כאשר בצידו האחד מסר הכוונה ובצידו השני פוסטר פרסומי. המכוונים ממוקמים על איי תנועה בצירים מרכזיים.
המכוון הוא שלט גדול המותאם במימדיו לשדה הראייה של החולף על פניו בנסיעה בתוך העיר.
יתרונו הגדול של המכוון הוא במיקומו, המכוונים ממוקמים באזורים עירוניים אסטרטגים ונהנים מ"אויר" בינם לבין כל אינפורמציה כתובה או ויזואלית אחרת בסביבתם.

 

<- חזרה למוצרים